PSP nr 1

Strona główna

Historia

O nas

Technik farmaceutyczny

Dlaczego my?

Warunki przyjęcia

Mapa

Galeria

Linki

Technik farmaceutyczny

Podstawą programową kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. Dz. U. Z 2005 Nr 26, poz. 217.

Zgodnie z przepisem art. 91 ustawy prawo farmaceutyczne Dz. U. 2004 Nr 53, poz. 533 Art. 91.

 1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:
    a) substancje bardzo silnie działające, określone w Urzędowym
       Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na
       terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    b) substancje odurzające,
    c) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P – określone w
        odrębnych przepisach.

 2. Technik farmaceutyczny, o którym mowa w ust. 1, może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych, o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1-4 oraz pkt6.

 3. W odniesieniu do aptek szpitalnych usługą farmaceutyczną jest również:
   a) sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego;
   b) sporządzanie leków do żywienia dojelitowego;
   c) przygotowywanie leków w dawkach dziennych,  w tym leków
       cytostatycznych,
   d) wytwarzanie płynów infuzyjnych;
   e) przygotowanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnej.

Praktyka technika farmaceutycznego w aptece obejmuje pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego Dz. U. z 2002 Nr 126, poz. 1082 załącznik nr 1 określa program praktyki technika farmaceutycznego.

Technik farmaceutyczny może być kierownikiem punktu aptecznego, jeżeli posiada trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych oraz prowadzić sklepy zielarsko-medyczne (art. 70 ust. 2b, art. 71 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny może podejmować pracę w szczególności w:
- aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach
   zakładowych,
- punktach aptecznych,
- sklepach zielarsko-medycznych, sklepach zielarsko-drogeryjnych i
   sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego,
- hurtowniach farmaceutycznych,
- zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz zakładach
   przetwórstwa zielarskiego,
- laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i
   spożywczego,
- laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych,
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
- inspekcji farmaceutycznej.